Sinologia

Sinologia Instytutu Orientalistyki UJ to jednostka naukowo-badawcza, która kształci specjalistów w dziedzinie literatury, języków i kultury Chin, zarówno Chińskiej Republiki Ludowej, jak i Republiki Chińskiej na Tajwanie. Przedmiotami zainteresowań krakowskich badaczy pozostają m.in. językoznawstwo sinologiczne, glottodydaktyka sinologiczna, problematyka nauczania języka chińskiego dorosłych, przekaz kulturowy, tradycja, komunikacja i społeczeństwo z perspektywy współczesnego języka chińskiego.

Trzyletnie studia licencjackie przewidują opanowanie języka chińskiego w mowie i piśmie w zakresie pozwalającym na umiejętną komunikację werbalną i międzykulturową. Solidny fundament  znajomości tajników Chińskiego Obszaru Językowego zapewnia zrozumienie mechanizmów poznawczych i percepcyjnych jednostki i społeczności wynikających ze specyfiki pisma chińskiego, leksyki zakorzenionej w chińskim języku klasycznym i tradycji, której lustrzanym odbiciem jest język każdej epoki, także współczesny. Znajomość języka to klucz do źródeł, klucz do wiedzy o ludziach, kraju i kulturze "wczoraj i dziś".

Program studiów pierwszego stopnia przewiduje intensywny kurs języka chińskiego obejmujący wiedzę o języku i jego przyswajaniu, systemach pisma chińskiego, podstawy języka klasycznego, oraz ćwiczenia językowe (w zakresie mowy i pisma, czytania i tłumaczenia). Zajęcia językowe uzupełniają przedmioty wprowadzające w krąg kultury i dziejów Państwa Środka. W bogatym programie studiów, zajęcia o charakterze ogólnym (językoznawstwo, filozofia) są cennym narzędziem uporządkowania wiedzy humanistycznej w perspektywie europo- i sinocentrycznej.

Od roku akad. 2017/18 możliwa jest także kontynuacja nauki na dwuletnich studiach magisterskich.