Publikacje - Joanna Grzybek

Książki:

 • 2017. Grzybek J., Xin Fu. Contrastive Parametric Study of Legal Terminology in Polish and Chinese. Application of Parametric Approach to Comparison of Legal Terminology between Polish and Chinese for Translation Purposes. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Contact.

 • 2013. Alternatywne metody rozwiązywania sporów w przekładzie chińsko-polskim i polsko-chińskim. Wydawnictwo Naukowe Contact, Poznań. http://legilinguistics.amu.edu.pl/NUMERY/vol2.pdf

Publikacje w periodykach:

 • Grzybek J. 2016. Mediation in different areas of Chinese legal reality – parametrisation of selected terminology, In: Studies in logic, grammar and rhetorik, Vol. 45, Issue 1, p. 175-186.
 • Grzybek J. 2016. Kulturowe uwarunkowania mediacji w Chinach, In: Społeczeństwo i prawo w państwach azjatyckich, p. 86-100.
 • 2015. Achieving Flexibility in Contracting by Using Vague Terms in International Business Contracts: A Comparative Approach from the Perspective of Common Law, German, Polish and Chinese Law, co-authors: de Vries Tina, Zhang Yanan, w: Barton T., Jujala J., Nystén-Haarala S. (ed.), Flexibility in contracting. A Special Issue of the Lapland Law Review 2015, Issue 2, ss. 143-189. http://www.ulapland.fi/loader.aspx?id=2dbad4a7-efb1-43f0-aa2f-506703bcb7a1
 • 2014. The civil law term 机关 jiguan in translation into English, German and Polish, w: Comparative Legilinguistics: International Journal for Legal Communication, vol. 20/2014, ss. 53-66. http://legilinguistics.amu.edu.pl/NUMERY/Comparative%2020.pdf
 • 2013. Wstęp do badań w zakresie tłumaczenia chińskich nazw nieostrych i klauzul generalnych, w: Comparative Legilinguistics: International Journal for Legal Communication, vol. 14/2013, ss. 9-18. http://legilinguistics.amu.edu.pl/NUMERY/Comparative%2014%202013.pdf
 • 2013. Polysemic terms in Chinese, German, Greek and Polish legal language. A comparative study, współautor: Gortych-Michalak K., w: Comparative Legilingustics: International Journal for Legal Communication, vol. 15/2013, ss. 19-32. http://legilinguistics.amu.edu.pl/NUMERY/Comparative%20%2015%202013.pdf
 • 2013. Środki służące formułowaniu chińskich przepisów nowelizujących, odsyłających, uchylających, przepisów o wejściu ustawy w życie i o zakresie zastosowania, w: Comparative Legilinguistics: International Journal for Legal Communication, vol. 13/2013, ss. 37-47. http://legilinguistics.amu.edu.pl/NUMERY/Comparative%2013%202013.pdf
 • 2013. Wstęp do badań w zakresie chińskiego języka łowieckiego, w: Investigationes Linguisticae, vol. XXVIII, ss. 17-36. http://www.staff.amu.edu.pl/~inveling/pdf/3%20Grzybek.pdf
 • 2009. Polysemy, homonymy and other sources of ambiguity in the language of Chinese contracts. w: Comparative Legilinguistics: International Journal for Legal Communication, vol. 1/2009, ss. 207-215.
 • 2009. Understanding Chinese and Polish terminology of securities, w: Investigationes Linguisticae, vol. XVII (numer specjalny), ss. 152-167.
 • 2008. Terminy dotyczące papierów wartościowych w przekładzie polsko-niemieckim i niemiecko-polskim, w: Lingua legis Nr 16, ss. 31-38.
 • 2008. Język angielski i język niemiecki jako języki pivot w chińsko- polskim oraz polsko-chińskim tłumaczeniu umów najmu, dzierżawy oraz leasingu, w: Rocznik przekładoznawczy 3/4 Studia nad teorią, praktyką i dydaktyką przekładu,  ss. 67-79.
 • 2006. The Macrostructure and Register of Chinese and Polish School Certificates and University Diplomas, współautor: Matulewska A., w: Investigationes Linguisticae, vol. XIII, ss. 44-61.

Rozdziały w antologiach/monografiach:

 • (przyjęte do publikacji) Kulturowe uwarunkowania mediacji w Chinach. Wydawnictwo Marszałek, Toruń.
 • 2012. Deontic Modality in Legilinguistic Translation, współautorzy: Kaczmarek K., Matulewska A., w: Knoppek K., Grzegorczyk P., Walasik M. (ed.), Studia nad systemem ochrony prawnej. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Feliksowi Zedlerowi, Wolters Kluwer, Warszawa, ss. 1262-1308.
 • 2010. A few words about translating statutory clauses into English and Chinese, w: von Hahn W., Vertan C. (ed.), Fachsprachen in der weltweiten Kommunikation. Specialized language in global communication, Series: Sprache in der Gesellschaft, vol. 30, Peter Lang, Frankfurt am Main, ss. 469-475.
 • 2010. Lexical features of Chinese lingua legis, w: Jacoby M. (ed.), China past and present. New Polish papers in Chinese studies, Warsaw University Press, Warsaw, ss. 103-114.
 • 2010. Chińskie prawo w aspekcie translatologicznym – o specyfice prawa ChRL i potrzebie współpracy tłumaczy z prawnikami, w: Włodarski J., Zeidler K., Burdelski M. (ed.), Chiny w oczach Polaków. Księga jubileuszowa z okazji 60- lecia nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską a Chińską Republiką Ludową, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, ss. 545-554.
 • 2009. Pragmatyczne i kulturowe aspekty oceny tłumaczenia dokumentów z zakresu prawa cywilnego. w: Kopczyński A., Kizeweter M. (ed.), Jakość i ocena tłumaczenia, Wydawnictwo Academica, Warszawa, ss. 94-103.
 • 2009. Częściowa i całkowita nieprzekładalność cech strukturalnych chińskiego oraz polskiego języka prawa, w: Hejwowski K., Szczęsny A., Topczewska U. (ed.), 50 lat polskiej translatoryki, Uniwersytet Warszawski,  Warszawa, ss. 297-302.
 • 2008. Equivalence-Related Problems in Chinese, English, French and Polish Legal Translation, współautorzy: Matulewska A., Nowak-Korcz P., w: Translation and Cultural Diversity: XVIII FIT World Congress Proceedings, China Foreign Languages Press (CD-Rom ISRC CN-m20-080027-o/ V-Z), Shanghai.
 • 2007. Nauczanie kandydatów na tłumaczy przysięgłych – propozycja programu nauczania w oparciu o analizę błędów translacyjnych, współautorzy: Kaczmarek K., Matulewska A., w: Rola akademickich ośrodków nauczania języków obcych w tworzeniu europejskiej przestrzeni szkolnictwa wyższego. Prace naukowe Studium Języków Obcych Politechniki Wrocławskiej nr 39, Seria: Konferencje nr 6, Wrocław, ss. 74-84.
 • 2007. Stock Exchange and Securities-related Terminology in the Aspect of English-Polish, English-German and English- Chinese Translation, współautor: Matulewska A., w: Język, komunikacja, informacja, Wydawnictwo Sorus, Poznań, ss. 49-66.
 • 2006. Difficulties in legal translation between Chinese and Polish, w: Kierzkowska D. (ed.), Court Interpreting and Legal Translation in the Enlarged Europe, Wydawnictwo Translegis, Warszawa, ss. 134-143.

Współredakcja:

Recenzje:

 • 2010. Recenzja Terminologiearbeit im Recht: Deskriptiver begriffsorientierter Ansatz vom Standpunkt des Übersetzers Petera Sandriniego, w: Legilingwistyka Porównawcza, vol. 3/2010, ss. 145-154.
 • 2013. Specyfika dyskursu polubownego rozstrzygania sporów w trybie on-line i tradycyjnie. Recenzja monografii pod redakcją Bhatii V. K., Candlina Ch. N., Gottiego M. The discourse of dispute resolution. Linguistic Insights 123. Studies in Language and Communication. 2010. Bern: Peter Lang, w: Comparative Legilinguistics 14/2013, ss. 159-166. http://legilinguistics.amu.edu.pl/NUMERY/Comparative%2014%202013.pdf

Pozostałe publikacje:

 • 2010. W egzotycznej Laponii. „Prawo i język w międzynarodowej współpracy i konfliktach", w: Biuletyn TEPIS, nr 72, Wiosna 2010.
 • 2010. Polacy na XVIII Światowym. Kongresie FIT w Szanghaju, współautorzy: Matulewska A., Rybińska Z. w: Biuletyn TEPIS, nr 68, Zima 2010.