Dla kandydatów

Sinologia to kierunek dla tych, którzy chcą połączyć w przyszłości pasję z pracą zawodową. Nauka języka chińskiego to odkrywanie nowych – w dosłownym sensie – odległych horyzontów, poznawanie języka i pisma, nabywanie umiejętności posługiwania się w mowie i piśmie współczesną chińszczyzną. Osoby uzdolnione językowo, którym nauka języków obcych i poznawanie obcych kultur sprawiają przyjemność, znajdą na tym kierunku odpowiedzi na pytania w zakresie komunikacji międzykulturowej, której podstawą jest świetna znajomość języka chińskiego i kultury.

Program studiów licencjackich ułożony jest tak, aby studenci mogli, rozpoczynając naukę języka od „zera", opanować go na poziomie B2. Narzędziem podstawowym jest duża łączna liczba godzin w toku studiów przeznaczona na zajęcia językowe, aktywizujące zdobytą wiedzę językową. Język nauczany jest w szerokim kontekście kultury chińskiej, tradycyjnej i współczesnej. Możliwe jest uzyskanie rocznego stypendium w Chinach lub na Tajwanie, zgodnie z oficjalną ofertą stypendialną dla studentów, oraz skorzystanie z wakacyjnych ofert kursów uniwersytetów Chin i Tajwanu, zgodnie z ich ofertą i stypendiami.

Studia drugiego stopnia mają na celu dalsze doskonalenie na poziomie akademickim zarówno umiejętności językowych, jak i kompetencji naukowych oraz pasji badawczych studentów. Nacisk położony na kompetencje translatologiczne, wynikający m.in. z konsultacji ze środowiskiem społecznym, kulturowym i gospodarczym, ma umożliwić absolwentom samodzielne efektywne funkcjonowanie na rynku pracy. Możliwości zatrudnienia absolwentów studiów magisterskich obejmują tłumaczy tekstów literackich i specjalistycznych, wykwalifikowanych pracowników szeroko pojętego sektora kultury i turystyki, ekspertów do spraw chińskiego obszaru kulturowego w instytucjach kulturalnych (redakcjach, wydawnictwach, mediach), gospodarczych lub politycznych, a także w służbach dyplomatycznych.

Studia oferują:

 • Wykształcenie kompetencji językowych odpowiednich do poziomu studiów;
 • Przekazanie podstawowej wiedzy o strukturze wybranych języków;
 • Przekazanie podstawowej wiedzy o literaturze, kulturze i historii krajów danego obszaru językowego;
 • Dla wybranych specjalności: wykształcenie podstawowych umiejętności przekładowych lub glottodydaktycznych;
 • Wykształcenie podstawowych umiejętności filologicznych w zakresie analizy i interpretacji tekstu, tworzenia tekstu pisanego i mówionego;
 • Wykształcenie umiejętności krytycznego myślenia, wiązania ze sobą faktów oraz wyciągania wniosków z posiadanych danych;
 • Wykształcenie wielopłaszczyznowej kultury humanistycznej.

Profil absolwenta

Absolwent studiów pierwszego stopnia będzie umiał porozumiewać się w języku chińskim w mowie na poziomie B2, czytać ze zrozumieniem ogólne teksty odpowiednie do wskazanego poziomu, zapisane w znakach uproszczonych i tradycyjnych. Będzie znał konwencję zachowań werbalnych i niewerbalnych warunkujących poprawną komunikację w chińskim kręgu kulturowym.

Absolwent studiów drugiego stopnia będzie posiadał znajomość języka chińskiego w mowie i piśmie na poziomie C1+, a także pogłębioną wiedzę z wielu zagadnień związanych z Chinami. Zdobyte umiejętności pozwolą absolwentowi wejść na rynek pracy w różnego rodzaju firmach chińskich w Europie i polskich/europejskich współpracujących z chińskimi i tajwańskimi kontrahentami.

Rekrutacja na studia odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną. 

Program studiów

Program studiów pierwszego stopnia obejmuje 1710 godzin zajęć językowych, w tym:

 • praktyczna nauka języka chińskiego: 1140 godzin
 • nauka pisma chińskiego: 270 godzin
 • lektura i tłumaczenie tekstów chińskich: 240 godzin
 • chińskie teksty źródłowe (konwersatorium): 60 godzin

 

Program studiów pierwszego stopnia

Efekty kształcenia

 

Program studiów drugiego stopnia obejmuje 900 godzin zajęć językowych, w tym:

 • praktyczna nauka języka chińskiego: 510 godzin
 • ćwiczenia z tłumaczenia ustnego: 210 godzin
 • tłumaczenie tekstów chińskich: 60 godzin
 • konwersatorium tłumaczeniowe specjalistycznych tekstów: 120 godzin

 

Program studiów drugiego stopnia